.:: HOME .:: Strony KBN .:: Strony MAN   
Kontakt z CSK . Centrum Sieciowo Komputerowe . Tekst porozumienia
Statut sieci RAMAN . Struktura organizacyjna . Schematy, mapki . Plany rozwoju

Statut sieci RAMAN

postanowienia ogólne
funkcje,zobowiązania i uprawnienia
członkowie porozumienia
postanowienia majątkowe
postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne

§1.
Porozumienie inwestycyjne o nazwie "Radomska Miejska Sieć Komputerowa RAMAN", zwane dalej Siecią RAMAN, jest dobrowolnym i trwałym przedsięwzięciem, realizowanym według inicjatywy Komitetu Badań Naukowych, którego celami są:

  1. Budowa, utrzymanie i rozwój miejskiej sieci komputerowej Internet (MAN) w Radomiu i wspieranie jej rozwoju w województwie radomskim,
  2. działalność edukacyjna, naukowa i dobroczynna dla przygotowania ludzi do życia w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego.

§2.
Organem Założycielskim i Najwyższą władzą Porozumienia jest Rada Założycielska, składająca się z Rektorów, Dyrektorów Przedsiębiorstw podpisujących Deklaracje przystąpienia do przedsięwzięcia i niniejszy Statut.

§3.
Rada Założycielska decyduje o zmianach swojego składu.

§4.
Rada Założycielska decyduje o zmianach Statutu Porozumienia.

§5.
Siedzibą Sieci RAMAN jest miasto Radom.

§6.
Jednostką Wiodacą (JW) jest Politechnika Radomska z siedzibą o adresie ul.Malczewskiego 29 Radom 26-600.

§7.
Jednostka Wiodaca realizuje obslugę ksiegową i prawną Porozumienia. Na jej konto przelewane są środki przekazywane przez KBN na podstawie wniosków MAN, KDM i SPUB oraz wpłaty inwestycyjne członków Porozumienia.

§8.
Porozumienie swoim działaniem obejmuje obszar województwa radomskiego.

§9.
Porozumienie działa na podstawie niniejszego statutu.

§10.
Czas trwania Porozumienia jest nieograniczony.

§11.
Rada Założycielska powołuje w celu ustalenia i oceny potrzeb w pracy sieci - Rade Użytkowników i Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Użytkowników reprezentuje Porozumienie.

§12.
Porozumienie realizuje swe cele poprzez utworzenie w ramach Jednostki Wiodącej Zakładu Centrum Sieciowo - Komputerowe zwanego dalej CSK podległego Rektorowi Jednostki Wiodącej.

§13
Jednostka Wiodąca reprezentuje Porozumienie na zewnątrz. Rektor, Przewodniczący Rady Użytkowników i Kwestor podpisują umowy MAN, KDM i SPUB.

§14
Przewodniczący Rady RU akceptuje i podpisuje wraz z Dyrektorem umowy LAN, jeśli dana sieć ma współpracować z MAN.

Funkcje, Zobowiązania i Uprawnienia

§1.
Ustala sie następujące funkcje, zobowiązania i uprawnienia Rady Użytkowników RU:

1. opiniowanie wniosków Sygnatariuszy Porozumienia do KBN w zakresie oprogramowania, sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, finansowania kosztów obsługi Centrów Komputerowych, budowy sieci kręgosłupowej MAN, jak i sieci lokalnych, ustalanie priorytetów przesłanych wniosków,
2. inicjowanie projektów inwestycyjnych budowy i rozwoju sieci MAN,
3. inicjowanie i realizowanie projektów badawczych i wdrożeniowych w zakresie Internetu,
4. inicjowanie projektów edukacyjnych dla różnych środowisk społecznych w zakresie korzystania z zastosowań Internetu, wielostronne propagowanie i promocje używania Internetu,
5. wspieranie rozwoju nowych technologii, systemów i zastosowań opartych na Internecie w środowisku radomskim,
6. podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju MAN i Internetu, w szczególności dotyczących regulacji prawnych i technicznych w zakresie jego rozwoju, zastosowania i wykorzystania na konferencjach i spotkaniach organizowanych przez KBN,
7. doradztwo i pomoc prawna oraz szkolenia,
8. współprace i wzajemna pomoc członków Porozumienia
9. współprace z innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
10. prowadzenie działalności integrującej członków Porozumienia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
11. ustalanie planów rozwoju sieci MAN (hardware, software), opiniowanie projektów, ofert przetargowych na wykonanie, dostawę sprzętu w ramach środków otrzymanych z KBN,
12. uzgadnianie zasad współpracy pomiędzy sygnatariuszami porozumienia, zasady organizacyjne pracy w sieci MAN,
13. nadzorowanie pracy Centrów Komputerowych (serwery, rutery, switche, trasy przebiegu sieci, stan wyposażenia, stan oprogramowania),
14. ustalanie współpracy z innymi operatorami sieci (np. NASK). Gdy MAN uzyska zezwolenia operatorskie, RU ustala warunki dołączania nowych użytkowników.,
15. wszystkie plany (LAN, MAN, SPUB, Oprogramowanie, KDM) muszą mieć akceptacje RU. (Zgodność połączeń fizycznych, protokołów, niekolidowanie zakupów oprogramowania)
16. Rade Użytkowników reprezentuje Przewodniczący Rady powolywany przez Rade Założycielską.
17. Kadencja Rady trwa 3 lata.
18. Praca Rady opiera sie na społecznej pracy członków

§2.
Ustala sie następujące funkcje, zobowiązania i uprawnienia Zakładu Centrum Sieciowo- Komputerowego (CSK):

1. administracja węzłami sieci MAN, programowanie sprzetu sieciowego,
2. administracja komputerami dużej mocy w węźle,
3. opracowywanie planów (sieciowego, komputerowego i oprogramowania), zarządzanie projektami, przygotowywanie wniosków, przygotowanie przetargów i zleceń na wykonanie projektów i fragmentów sieci, przygotowanie dokumentacji na forum Rady Użytkowników.
4. instalacja oprogramowania
5. współpraca z innymi operatorami
6. całodobowa kontrola stanu sieci
7. nadzór nad wykonywaniem zleceń i umów, ustalanie kosztów eksploatacji, opłaty telekomunikacyjne, koszty rozwoju i utrzymania aktualności baz, stron www,
8. zakład może realizować szkolenia i tym samym realizować działalność gospodarczą.
9. zakład ZCSK może zlecać wykonanie projektów, programów, wykonawstwo elementów sieci.
10. kierownik Zakładu Centrum Sieciowo - Komputerowego jest jednocześnie koordynatorem budowy sieci i wchodzi automatycznie w skład Rady Użytkowników
11. działalność Zakładu jest opłacana z przekazanych przez KBN środków SPUB jak i wpłat członków Porozumienia.

Członkowie Porozumienia

§1.
Członkiem Porozumienia może być każda osoba fizyczna lub prawna deklarujaca przystapienie do inwestycji i działalności w ramach MAN i akceptująca statut przez złożenie stosownej deklaracji do Rady Użytkowników. Rada Założycielska korzysta z opinii Rady Użytkowników i decyduje o przyjęciu w poczet członków.

§2
Rada Założycielska może wykluczyć osobę z poczetu członków lub przyjąć, zwykłą większością głosów.

§3.
Wyróżnia się następujące klasy członków:

1. Członek Zwyczajny Porozumienia MAN.

Może nim zostać osoba prawna, która zgłosiła Radzie Założycielskiej deklaracje przystąpienia do Porozumienia i której działalność statutowa jest finansowana przez Komitet Badań Naukowych. Członkowie Zwyczajni otrzymują dofinansowanie działalności w ramach MAN przez KBN.

2. Członek Wspierający Porozumienia MAN.

Członkowie tej klasy ponoszą całość opłat za korzystanie z usług sieci MAN jak i wnoszą odpowiednie opłaty inwestycyjne.

§4.
Członkowie Założyciele i Członkowie Wspierający mają jednakowe prawa i obowiazki. Wyjątkiem jest Jednostka Wiodąca mająca dwóch przedstawicieli w Radzie Użytkowników i uprawnienia podane w statucie. Pozostali członkowie po jednym przedstawicielu w Radzie RU.

§5.
Ustanie członkostwa następuje poprzez złożenie oświadczenia woli Radzie Założycielskiej. Ustanie członkostwa nie może być przyczyną utraty poprawności pracy Sieci RAMAN. Każdy członek Porozumienia deklaruje poniesienie kosztów związanych z ustaniem członkostwa

§6.
Każdy członek porozumienia wnosi opłaty na działanie sieci. Wysokość opłat jest zależna od technicznych aspektów dostępu do sieci, wyposażenia i wynika z oddzielnych umów pomiedzy Jednostką Wiodącą a członkiem Porozumienia

§7.
Członkowie Porozumienia zobowiązani są:

1. przestrzegać postanowień statutu,
2. regularnie wpłacać opłaty,
3. popierać i czynnie realizować cele Porozumienia,
4. rozliczać się z zadań realizowanych dla Sieci RAMAN,
5. doskonalić swoje umiejętności w zakresie korzystania z Sieci RAMAN i Internetu ,
6. popularyzować w opinii społecznej wiadomosci o Sieci RAMAN,
7. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Sieci RAMAN,
8. dbać o dobre imię Porozumienia.

§8.
Członek Porozumienia ma prawo:

1. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczacych celów i funkcjonowania Porozumienia,
2. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Porozumienia w swojej działalności,
3. korzystać ze wspólnych zasobów sieci, urządzeń technicznych i programowych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Porozumienie stawia do dyspozycji członków zgodnie z zasadą naczelną w deklaracji porozumienia
4. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Porozumienie.

 

Postanowienia majątkowe

§1.
Majątek Porozumienia powstaje z wpłat KBN na działalność SPUB, wpłaty inwestycyjne na wnioski MAN, na oprogramowanie komputerów dużej mocy, społecznej pracy członków Porozumienia, darowizn, dochodów z własnej działalności gospodarczej, grantów naukowych, dotacji celowych, wpłat inwestycyjnych i opłat czlonków Porozumienia, wpłat fundacji rozwoju regionalnego i innych funduszów.

§2.
Funduszami i majątkiem Porozumienia zarządza Jednostka Wiodąca poprzez Zakład Sieciowo Komputerowy.

§3.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych i akceptacji Rady Założycielskiej jest upoważniony Rektor Jednostki Wiodacej.

§4.
Za zobowiązania finansowe podejmowane przez Radę Założycielską Porozumienie odpowiada całym majątkiem Zakładu CSK.

§5.
Wartość majątkowa Zakładu Centrum Sieciowo - Komputerowe stanowi część wspólną własności Porozumienia.

Postanowienia końcowe

§1.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia prawa.
2. Przez formę pisemną należy w treści niniejszego statutu rozumieć przesłanie listu zwykłego lub elektronicznego.
3. Obrady wszystkich władz Porozumienia mogą odbywać się za pomocą środków technicznych udostępnianych przez sieć komputerową.
4. Głosowanie może odbywać się również za pomocą poczty lub środków technicznych udostępnianych przez sieć komputerową.
5. Władze Porozumienia są zobowiązane do informowania członków przez sieć komputerową o podejmowanych działaniach.
6. Okresem wpłat jest miesiąc.

<< HOME   < TOP